Podmínky služby

 1. Rozsah
  1. Tyto podmínky se vztahují na smlouvy o organizaci a realizaci akcí, setkání, pobídek, konferencí a výletů, jakož i všech souvisejících služeb a dodávek společnosti ŠENKÝŘ MOTORSPORT s. r. o. (dále jen ŠM) a jejích smluvních partnerů, jiných zástupců, dceřiných společností a poboček používaných společností ŠM k tomuto účelu.
  2. Jakékoli odchylné všeobecné obchodní podmínky, předpisy nebo jiné specifikace zákazníků jsou tímto v rozporu. Odchylky od těchto podmínek jsou závazné pro společnost ŠM pouze tehdy, pokud to bylo výslovně písemně dohodnuto.
 2. Uzavření smlouvy, partneři a odpovědnost
  1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy ŠM přijme zákazníkovu přihlášku (potvrzení).
  2. Rozsah smluvní služby závazně vyplývá z popisu vybrané služby v nabídce a z informací doložených při potvrzení akce/fakturách k tomu se vztahujících. Jiné prospekty a zdroje informací nejsou relevantní. Zaměstnanci ŠM nejsou oprávněni uzavírat ústní vedlejší dohody.
  3. ŠM odpovídá za své závazky vyplývající ze smlouvy. Tato odpovědnost je omezena na výkonnostní nedostatky, které jsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany ŠM, s výjimkou oblasti typické pro výkon. Toto omezení se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví, nebo škody, které jsou způsobené úmyslným nebo nedbalostním porušením povinností, a to i ze strany zákonného zástupce nebo zástupce z okruhu osob zproštěných odpovědnosti. Kromě toho je zákazník povinen včas informovat ŠM o možnosti vzniku mimořádných škod.
  4. Externí služby od jiných společností, které jsou v nabídce výslovně popsány jako zprostředkované jménem jiných, nepodléhají odpovědnosti ŠM. V případě takového zprostředkování je vyloučena odpovědnost za chyby zprostředkování, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost.
 3. Služby, ceny, platba, změna rezervace
  1. Společnost ŠM je povinna poskytnout služby objednané zákazníkem a přislíbené společností ŠM.
  2. Zákazník je povinen zaplatit společnosti ŠM sjednané ceny za tyto služby ihned po vyúčtování. To platí také pro služby a výdaje ŠM třetím stranám v souvislosti s akcí. Odchylná splatnost platí pouze v případě, že byla sjednána samostatně a výhradně písemně. Za neplacené služby není povinnost poskytovat výhody. ŠM je oprávněna zrušit rezervaci v případě prodlení s platbou a po uplynutí přiměřené doby odkladu a účtovat si vzniklou škodu.
  3. Po obdržení písemného potvrzení je splatná částka ve výši 100 % celkové ceny.
  4. Sjednané ceny jsou navýšeny o příslušnou zákonnou daň z přidané hodnoty. Přesáhne-li doba mezi uzavřením smlouvy a plněním smlouvy 6 měsíců a zvýší-li se cena obecně účtovaná společností ŠM za tyto služby, lze sjednanou cenu přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 15 %.
  5. Faktury od ŠM jsou splatné do 14 dnů od obdržení faktury bez srážky, pokud nebylo předem písemně dohodnuto jinak.
  6. ŠM je oprávněna kdykoli požadovat přiměřenou zálohu. Výše zálohy a platební termíny jsou sjednány písemně ve smlouvě.
  7. Pokud budou na žádost zákazníka provedeny změny data akce po rezervaci akce do 30 dnů před datem akce (změna rezervace), je společnost ŠM oprávněna účtovat poplatek za zpracování ve výši 15,00 EUR za účastníka.
 4. Kompenzace
  ŠM si vyhrazuje právo sečíst a započítat několik pohledávek z různých zakázek.
 5. Dodatečné náklady
  Služby, jejichž poskytnutí není předmětem smlouvy, ale jsou poskytovány v rámci realizace akce na žádost zákazníka, budou po akci samostatně dofakturovány.
 6. Odstoupení ze strany ŠM
  • vyšší moc nebo jiné okolnosti, za které společnost ŠM nenese odpovědnost, znemožňují plnění smlouvy;
  • Akce jsou rezervovány se zavádějícími nebo nepravdivými informacemi o podstatných skutečnostech, např. zákazníkovi nebo účelu;
  • ŠM má rozumné důvody se domnívat, že by událost mohla ohrozit hladký chod podnikání, bezpečnost nebo pověst ŠM na veřejnosti, aniž by to bylo možné přičíst oblasti kontroly nebo organizace ŠM;
  1. Nebude-li faktura uhrazena ani po uplynutí lhůty uvedené ve smlouvě ani po písemném upozornění s hrozbou zamítnutí, je ŠM oprávněna od smlouvy odstoupit.
  2. Společnost ŠM je dále oprávněna odstoupit od smlouvy z objektivně ospravedlnitelného důvodu, např.
  3. ŠM musí zákazníka neprodleně informovat o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
  4. V případě odstoupení nemá zákazník od ŠM žádný nárok na odškodnění.
  5. Pokud společnost ŠM odstoupí od smlouvy z důvodu porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek, je společnost ŠM oprávněna účtovat si sjednané služby.
 7. Odstoupení zákazníka
  • V případě odstoupení mezi 59. a 30. dnem před zahájením akce jsou splatné storno poplatky ve výši 50 % z hodnoty objednávky.
  • V případě odstoupení mezi 29. a 8. dnem před začátkem akce jsou splatné storno poplatky ve výši 90 % z hodnoty objednávky.
  • V případě odstoupení od 7. dne před začátkem akce nebo nedostavení se na akci jsou splatné storno poplatky ve výši 100 % hodnoty objednávky.
  1. Pokud zákazník odstoupí, je ŠM oprávněna fakturovat sjednané služby v plné výši, pokud další pronájmy již nejsou možné.
  2. Při odhlášení do 60. dne před začátkem akce zákazník neplatí žádné storno poplatky. Při rezervaci přes třetí stranu platí 30% storno poplatek ode dne rezervace.
 8. Jurisdikce/Rozhodné právo
  Tato smlouva podléhá českému právu. Pro všechny spory vyplývající ze služeb poskytovaných společností ŠM nebo v souvislosti s nimi se jako místo soudní jurisdikce sjednává Česká republika. Tato dohoda o místu soudní příslušnosti se použije i v případě, že strana, vůči níž je právní jednání vedeno, přemístila své bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo působnost tohoto zákona po uzavření smlouvy nebo její bydliště nebo obvyklé bydliště není v době uzavření smlouvy známo. žaloba je podána. Neúčinností části těchto smluvních podmínek není dotčena účinnost zbývajících ustanovení.
 9. Podmínky účasti a používání
  Cílem účasti na akci pořádané společností ŠM je zlepšit osobní řidičské dovednosti účastníka a ne dosahovat nejvyšší rychlosti nebo nejlepších časů.
  1. Účastník ujišťuje, že je držitelem platného řidičského průkazu pro příslušnou třídu vozidla a zavazuje se umožnit pořadateli jeho kontrolu na požádání. Účastník také ujišťuje, že vozidlo, které řídí, je jeho vlastnictvím nebo že vlastník souhlasí s účastí vozidla na akci.
  2. ŠM je oprávněna vyloučit z další účasti na kurzu účastníka, který i přes upozornění nerespektuje pravidla účasti.
  3. Při tréninkových jízdách na cvičištích/cvičných drahách jsou povinné přilby, bezpečnostní pásy a povinnost dodržovat zvukové předpisy a traťový řád. ŠM si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, který nerespektuje tato pravidla, z dalšího průběhu jízdní části akce.
  4. Během kurzu je nutné v zájmu bezpečnosti dodržovat pokyny instruktorů ŠM. V případě porušení pokynů, zejména v případech ohrožení osob a majetku, může být účastník vyloučen z jízdní části akce. Znovu se výslovně zdůrazňuje, že cílem trati není dosažení nejvyšší rychlosti nebo nejlepšího času na kolo.
  5. Alkohol je po celou dobu kurzu přísně zakázán! ŠM si vyhrazuje právo vyloučit z jezdecké části akce každého účastníka, který má důvodné podezření, že jeho způsobilost k řízení je omezena nebo že není způsobilý řídit (např. požití alkoholu, drog nebo léků).
  6. ŠM si vyhrazuje právo odložit, přerušit nebo zrušit dohodnutý kurz z důležitých důvodů pro bezpečnost účastníků.
  7. V případě neúčasti nebo vyloučení účastníka z rezervovaného kurzu z důvodů týkajících se nedodržení pravidel účastníka nevzniká nárok na vrácení ceny, nárok na cenu si ponechává ŠM.
  8. ŠM a její zástupci ručí za škodu způsobenou účastníkovi pouze tehdy, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku zranění na těle, zdraví nebo životě účastníka, který se řídil pokyny instruktorů.

   Doprovod se akce účastní na vlastní nebezpečí. Účast doprovázející osoby na cvičeních není povolena. Minimální věk doprovázejících osob je 12 let. Zvířata nejsou na akcích ŠM povolena.

   Za nezletilé osoby jsou na všech akcích ŠM odpovědni jejich zákonní zástupci, bez výjimky.

   ŠM neručí za škody způsobené samotnými účastníky. Účastník odpovídá za škodu způsobenou účastníkem na závodní dráze (např. poplatek za opravu svodidel, zametání v důsledku opuštění zpevněné části závodní dráhy).
  9. Pokud na výslovnou žádost účastníka řídí vozidlo účastníka instruktor společnosti ŠM a tím dojde ke škodě, společnost ŠM a instruktor nenesou odpovědnost bez ohledu na míru zavinění. To neplatí v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslu.
  10. Účastníci a osoby doprovázející akci souhlasí s tím, že ŠM může pořizovat fotografie, zvukové a filmové záznamy akce. Společnost ŠM je oprávněna tento materiál bezplatně požít, zejména pro reklamní účely.
  11. Účastníci jsou povinni na začátku akce připevnit startovní čísla vydaná na účastnické vozidlo dobře viditelným způsobem podle pokynů společnosti ŠM a po skončení akce je z vozidla odstranit, nejpozději při opuštění okruhu či jiného cvičiště.
  12. Pokud je účastníkovi poskytnuto vozidlo od ŠM pro použití a účast v kurzu, platí následující podmínky: Jakékoli jiné použití vozidla jakéhokoli druhu je zakázáno. Ohledně údajů o vozidle platí zjištění a informace v předávacím protokolu. Účastník je povinen zacházet s vozidlem šetrně a opatrně. Účastník odpovídá za škodu na vozidle bez ohledu na to, zda byla způsobena vinou či nikoliv, a která nastane po jeho předání účastníkovi až do jeho vrácení.

   Škody způsobené opotřebením v rámci běžného užívání jsou vyloučeny. Výše ceny za zapůjčené vozidlo je popsána na webových stránkách ŠM u příslušného programu akce a je uvedena ve smlouvě o pronájmu vozidla a potvrzena podpisy pronajímatele a nájemce. V případě poškození hradí vzniklou škodu účastník. V případě nehody vozidla není společnost ŠM povinna poskytnout náhradní vozidlo. Pokud se předané vozidlo porouchá z důvodu technické závady, kterou účastník nezavinil, vynasnaží se ŠM zajistit po dobu trvání akce náhradní vozidlo.

   Podmínky účasti a používání vozidel zapůjčených od ŠM - jsou mi známé, jsou mnou akceptovány a stávají se součástí smlouvy mojí rezervací / podpisem.
  13. Podmínky účasti a použití, jakož i všeobecné podmínky a storno podmínky budou uznány při rezervaci.
  14. ŠM působí jako zprostředkovatel pro organizaci cestování, přepravu vozidel a ubytování a nepřebírá žádnou odpovědnost za služby poskytnuté či neposkytnuté partnery a závodními okruhy.

   V případě rezervovaných hotelových pokojů, pronajatých vozů a dalších doplňkových cestovních služeb vystupuje ŠM pouze jako zprostředkovatel a nemůže za žádných okolností nést odpovědnost za služby poskytované třetími stranami, které nejsou poskytovány nebo nejsou uspokojivé. V tomto případě je smluvním partnerem cestovní kancelář/online cestovní kancelář, hotel, letecká společnost, autopůjčovna atd.

   V případě automobilové dopravy vystupuje dopravce jako přímý smluvní partner. ŠM přebírá pouze funkci zprostředkovatele a zříká se jakékoli odpovědnosti za škody na vozidle, neposkytnuté služby, nedodržení termínu dodávky a podobně.

   Pro služby poskytované na jednotlivých závodištích platí také všeobecné obchodní a pojistné podmínky jednotlivých závodišť.

   ŠM působí pouze jako zprostředkovatel a nepřebírá žádnou odpovědnost za uskladnění vozidel v garážích nebo boxech, které se nacházejí na jednotlivých závodních tratích.

   Pojistné podmínky jednotlivých závodišť jsou závazné a je třeba je dodržovat.

   Ceny za objednanou službu a služby poskytované na všech závodištích nezahrnují příslušnou zákonnou DPH. Na vyžádání je k dispozici ceník včetně 21% DPH aktuálně platné v České republice.

   Jízda na trase nezletilými je možná od 16 let a to pouze s trenérem ŠM. Sólo jízda je přísně zakázána. Zákonní zástupci nezletilých nesou 100% odpovědnost za škody způsobené na majetku a osobách. ŠM nepřebírá žádnou odpovědnost, a to ani v případě, že jízda s trenérem ŠM byla povolena společností ŠM. Zákonní zástupci podpisem přebírají plnou odpovědnost za nezletilého a jeho jednání.

   Vzhledem k tomu, že ŠM si nepronajímá celý areál závodiště, neexistují žádná obecná omezení přístupu pro osoby. Zákazník ručí za svůj majetek a úschovu, ŠM nepřebírá žádnou odpovědnost. Neexistují žádné nároky na náhradu v případě poškození, ztráty nebo krádeže. 

ŠENKÝŘ MOTORSPORT s.r.o.

Hroznová 95/41

603 00 Brno

IČ: 04623240

DIČ: CZ04623240

C 91012 vedená u Krajského soudu v Brně

 

Dodací adresa

ŠENKÝŘ MOTORSPORT s.r.o.

Vintrovna 5a

664 41 Popůvky

+420 602 711 474

motorsport@senkyr.cz

Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Aby zákazník mohl uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí Šenkýř motorsport, Hroznová 95/41 60300 Brno, tel. +420602711474, email: info@senkyr.cz, zaslat jasné prohlášení (prohlášení s dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když zákazník odešle sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud zákazník odstoupí od této smlouvy, má společnost ŠM povinnost vám vrátit všechny platby, které od zákazníka obdržela, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že si zákazník zvolí jiný druh doručení, než je společností nabízený Standard) a to okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy společnost obdržela oznámení o zrušení této smlouvy. Společnost ŠM může odmítnout vrácení peněz, dokud vrácené zboží neobdrží, nebo dokud zákazník neposkytne důkaz, že zboží bylo vráceno.

Zboží zákazník nemusí vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy informuje o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží zákazník odešle zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz web: adr.coi.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů je Šenkýř Motosport s.r.o. se sídlem na adrese Hroznová 95/41, 603 00  Brno (dále jen „ŠM“).

 

Kontaktní údaje pověřené osoby pro ochranu osobních údajů
ŠM jsou uvedeny níže:
Email: info@senkyr.cz

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby a další služby v souvislosti s provozováním kurzů bezpečné jízdy
 • zajišťující marketingové služby
 • účetní společnost 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Práva návštěvníků webové stránky www.senkyr.cz spojená se zpracováním osobních údajů

 

Návštěvníci webové stránky www.senkyr.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust.§ 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

 

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných společností Šenkýř MOTORSPORT s.r.o. (včetně žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci stránek obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: info@senkyr.cz